Úvodní strana » Foto » Iluminata

Iluminata / 2008

/velkoformátové transparentní fotografie, digitální tisk na čirém perspexu, 152x102 cm/

Projekt Iluminata zobrazuje jednotlivé okamžiky odpovídající podstatným životním etapám společných každému člověku, který má možnost normálně se vyvíjet a ve svém životě pravděpodobně projde základními proměnami souvisejícími s růstem, vývojem a zráním. Bude se tedy účastnit např. v tématu rodiny, partnerství, mateřství, osobního nasměrování apod. V Iluminatech tato témata nahlížím vlastní specifickou optikou, jež se logicky opírá o hodnotu spíše ženské zkušenosti. Takovýto prožitek převádím do vizuální podoby, v níž se ho snažím konfrontovat s mytologií, podvědomými archetypy i některými díly z historie výtvarného umění a od nich odvozenou symbolikou.
Soubor sice vychází z mých vlastních představ a subjektivní zkušenosti, tato zkušenost je ale transformována do obecně platných rovin, do jazyka symbolů, jež by měly být srozumitelné každému, kdo sdílí a vychází z podobného kulturně společenského zázemí. Fotografie tak přispívají k zmapování určitých cest, kterými se naše touha vytvářet a vizualizovat příběhy ubírá.
V zobrazených námětech je záměrně akcentován rys magičnosti. K tomu jednak posloužila technika prosvícené fólie na průhledném perspexu, jednak metoda zpracování fotografie. Tyto postupy výstižně reprezentují vnímání reality transformované holotropní zkušeností nebo realitu běžného snu. Oba tyto podvědomě fungující procesy produkují vize hovořící symbolickým, ale jasným jazykem. Lidská psychika má schopnost zjednodušovat obsahy těchto vizí do archtetypálních schémat. Ta na sebe mohou brát historizující podoby a přesto zůstávat v současnosti a rámci naší kultury srozumitelná. V sérii Iluminát jsem se snažila přiblížit co nejlépe vizuální podobě těchto vjemů tak, že jsem přetvořila normálně vnímanou skutečnost do jakéhosi kaleidoskopu barevných kontur tvořících okolo jednotlivých prvků luminiscenční síť, jež je propojuje s okolním prostorem.
Stanislav Grof se ve své psychiatrické práci dlouhodobě zabýval výzkumem pozměněných stavů vědomí. Zkoumal obsahy takto získaných vizí a všiml si, že se často souvisejí s archetypy, které někdy nemohou pramenit z osobní historie zkoumaného jedince, ale zřejmě pocházejí z kolektivního nevědomí. Povšiml si také, že témata vizí často pramení se zážitků blízkých smrti, či souvisejících s průběhem vážných chorob, týrání, separace, nebo s předporodními zážitky a traumatem porodu, které si z té doby nelze podle dosavadních poznatků o mozku pamatovat, přesto jsou zapsána do podvědomí.
Foto-grafická série Iluminát se skládá z devíti kusů. Každý výjev vypráví o určité podstatné fázi v životě ženy od narození k smrti a současně se dá volně přenést na devítiměsíční prenatální období od splynutí vajíčka se spermií až k narození, tedy ukončení podstatné etapy života jedince, kterou plod pravděpodobně vnímá jako určitou formu smrti.   

Iluminace: velké slavnostní osvětlení, barevný kreslený nebo malovaný obraz ve středověkých rukopisech /v 16. stol. vystřídán tiskem/.

Iluminát: v 18. a 19. stol. stoupenec nových myšlenek, svobodomyslný člověk, osvícenec, u nás člen společnosti založené v r. 1776 prof A. Weishauptem, dosti rozšířené, připomínající zednářské lóže, jejímž cílem bylo postupné sebezdokonalování a sebepoznání, orientovaná deisticky a proticírkevně, působící v pozměněné podobě ještě v tomto století.

Luminiscence: světelné záření /světélkování/ vyvolané různými fyzikálními příčinami kromě vysoké teploty, vyzařování světelné energie pod vlivem jiného druhu energie, než je světelná, též fosforescence, fluorescence.

záznam z vernisáže na youtube